De stichting

In de statuten van de Stichting Kinderkampen Delftsche Zwervers staat haar doel omschreven als: “het financieel mogelijk maken en ondersteunen van kindervakantiekampen en aanverwante activiteiten georganiseerd door studentenvereniging De Delftsche Zwervers”. Concreet doet zij dat door:

 • de liquide middelen en (tent) materialen ten behoeve van de kampen te beheren en de financiële administratie te voeren.
 • de kampcommissie van de Zwervers in staat te stellen tot het voeren van een goede acquisitie, onder andere door het bijhouden van een database van bedrijven, instellingen en fondsen, en door ondersteuning bij de diverse postzendingen.
 • de kampcommissie van de Zwervers te begeleiden bij haar functioneren, door regelmatig overleg, het ondersteunen van de jaarlijkse evaluatie, de overdracht en het ter beschikking stellen van draaiboeken.
 • de Zwervers in staat te stellen kwalitatief goede kampen te houden.

Toren gezien vanaf de steigerOm dit te bereiken houdt zij onder meer een bibliotheek bij met relevante informatie voor de kampen, zoals draaiboeken, spelideeën en instructiemateriaal. Daarnaast biedt zij indien nodig trainingen voor de begeleiding aan. De achterliggende gedachte van het bestaan van deze stichting is dat zij kan bijdragen aan de continuïteit van de kampen in de toekomst. Enerzijds doordat alle middelen – geld en materialen – van de kampen in een aparte rechtspersoon zijn ondergebracht. Anderzijds doordat de bestuursleden van de stichting een meerjarige zittingstermijn hebben – in tegenstelling tot het bestuur van de studentenvereniging – en daardoor beter in staat zijn contacten te onderhouden, kennis te beheren en over te dragen van jaar op jaar (database, bibliotheek, etc.) en beleid op langere termijn te voeren.

Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf leden, die worden benoemd door het verenigingsbestuur van de Delftsche Zwervers. Voor de voorzitter, secretaris en penningmeester geldt een benoemingstermijn van drie jaar, volgens een rooster waarbij ieder jaar een bestuurslid aftreedt. Twee leden van het zittende Zwerversbestuur fungeren als algemene bestuursleden in de stichting.

De stichting wordt gecontroleerd door een Raad van Commissarissen, benoemd door de algemene ledenvergadering van de Delftsche Zwervers. Het stichtingbestuur bestaat per 1 januari 2022 uit:

 • Kees van Gemeren BSc (voorzitter)
 • ir. Dion Mengerink (secretaris)
 • Jonathan van de Reep BSc (penningmeester)
 • Jitse Peerdeman (namens De Delftsche Zwervers)
 • Dani de Ruijter (namens De Delftsche Zwervers)

De Raad van Commissarissen van de Stichting Kinderkampen Delftsche Zwervers bestaat per 1 januari 2021 uit:

 • Sjoerd Hillebrand BSc
 • Sara Slootmaker
 • ir. Mirjam Flierman